AKTUALITĀTES

 • Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos!

  Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos!

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt vakcināciju. Vakcinācija var novērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

  Vakcinējot lielāko daļu pieaugušo, tai skaitā arī pedagogus un citus darbiniekus izglītības iestādēs, iespējams pasargāt no saslimšanas arī bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuriem vakcīna vēl nav izstrādāta. Ja mēs, pieaugušie (vecāki, skolotāji), būsim vakcinējušies, tad nepakļausim riskam apkārtējos, īpaši bērnus, un gan bērni, gan skolotāji varēs atgriezties skolās, lai turpinātu mācības klātienē.

  Ja pietiekami daudz cilvēku iedzīvotāju grupā ir imūni pret infekcijas slimību, tā, visticamāk, neizplatīsies no cilvēka uz cilvēku. To dēvē par kolektīvo imunitāti. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri nevar saņemt vakcināciju, jo, piemēram, viņi ir pārāk jauni vai viņiem ir alerģija pret vakcīnas sastāvdaļām, gūst labumu no vakcinētajiem cilvēkiem, jo slimība starp cilvēkiem nevar tik viegli izplatīties. Turklāt imunizācijas programmas palīdz mazināt sociālo, psiholoģisko un finansiālo slogu, ko slimības rada cilvēkiem un valdībām, mazinot spiedienu uz veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmām un ļaujot cilvēkiem īstenot produktīvas darbības, tostarp izglītības un nodarbinātības jomā.

  Vakcinācija ir labākais veids, kā iegūt imunitāti pret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti, kas iegūta, saslimstot ar šo slimību. Vakcinācija neļauj cilvēkiem iegūt slimības simptomus, kas var būt smagi. Atšķirībā no citām zālēm, vakcīnas ir vienīgās, kas nevis ārstē saslimšanu, bet samazina iespējas saslimt ar noteiktām infekciju slimībām. Tieši tāpēc jau no š.g. 12. aprīļa Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu, skolu 1.-6. un 12. klašu pedagogiem un darbiniekiem, kā arī tiem darbiniekiem, kuri strādā klātienē, bet no 3. maija arī pārējo izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja vakcinēties. Ievērojot brīvprātības principu, to varēs izdarīt gan individuāli, gan kolektīvi (skatīties zemāk infografiku).

  Pedagogi ir tie sabiedrības locekļi, kuriem piemīt kritiskā domāšana, analītiskās prasmes un iedzimta zinātkāre, kas palīdz pieņemt nosvērtus, uz faktiem un zinātniskajiem pētījumiem balstītus lēmumus. Daudzi skolotāji jau ir gatavi vakcinēties un vakcinējas, izmantojot citu prioritāro grupu iespējas, rādot piemēru vecākiem, pilngadīgām māsām un brāļiem, vecvecākiem, radiem, draugiem.

  Būsim sociāli atbildīgi par sevi un bērniem, kas ir apkārt, un izmantosim piedāvāto iespēju vakcinēties, lai bērni ātrāk atgrieztos uz skolu!

  Vairāk informācijas var iegūt Eiropas vakcinācijas informācijas portālā: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

  Я хочу, чтобы ученики вернулись в школу, поэтому делаю прививку!

  Всех жителей Латвии приглашают сделать прививку от Covid-19. Вакцинация позволит защитить себя и других людей, снизится риск распространения болезни на других членов семьи, одноклассников, коллег, друзей, соседей и других членов общества с ослабленным иммунитетом: маленьких детей грудничкового возраста, пожилых людей, больных раком и тех, которым нельзя пройти вакцинацию по медицинским показаниям. Вакцинация может предотвратить распространение заболевания и снизить количество новых инфекций.

  Вакцинация большинства взрослого населения, включая учителей и других сотрудников образовательных учреждений, защитит детей в возрасте до 16 лет, для которых вакцина еще не разработана. Если мы, взрослые (родители, учителя), сделаем прививку, мы не подвергнем риску окружающих, особенно детей. И дети, и учителя смогут вернуться в школу, чтобы продолжить учебу очно.

  Если достаточное количество людей будут невосприимчивы к инфекционному заболеванию, снизится риск дальнейшего распространения коронавируса. Это называется коллективным иммунитетом. Это означает, что люди, которые не могут получить вакцину, например, потому что они слишком молоды или имеют аллергию на компоненты вакцины, получают пользу от вакцинируемых людей. Кроме того, программы иммунизации помогают снизить социальное, психологическое и финансовое бремя болезней для отдельных лиц, позволяя людям работать, получать образование и заниматься общественной деятельностью.

  Вакцинация - лучший способ получить иммунитет по сравнению с тем иммунитетом, который вы приобретаете после болезни. Вакцинация предотвращает появление у людей тяжелых симптомов заболевания. В отличие от других лекарств, вакцина – единственное средство, которое не лечит саму болезнь, но снижает вероятность развития определенных инфекционных заболеваний. Вот почему с 12 апреля этого года будет возможность пройти вакцинацию работникам городских дошкольных образовательных учреждений, специальных учебных заведений, учителям, работающим в 1-6 и 12-ых классах общеобразовательных школ, техническим работникам, которые находятся в контакте с детьми, в том числе сотрудникам, работающим очно, а с 3 мая – всем остальным учителям, которые работают с детьми. Это можно будет сделать добровольно как индивидуально, так и коллективно (см. инфографику ниже).

  Педагоги - это члены общества, обладающие критическим мышлением, аналитическими способностями и врождённой любознательностью, умеющие принимать взвешенные решения, основанные на фактах и исследованиях. Многие учителя готовы к вакцинации, а некоторые уже проходят ее, используя возможности других приоритетных групп, показывая пример родителям, взрослым братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, родственникам, друзьям.

  Будем социально ответственными за себя и окружающих нас детей, воспользуемся предоставленной возможностью сделать прививки, чтобы дети скорее вернулись в школу!

  Более подробная информация доступна на Европейском информационном портале вакцинации: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Информацию подготовило

  Управление образования г.Даугавпилса

 • UZAICINĀJUMS VECĀKIEM!

  Aicinām piedalīties atbalsta programmā „STOP 4-7”

  Aicinām ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

  Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

  Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un tā ietver:

  2 izvērtēšanas konsultācijas

  10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā otrdienās no plkst. 9:00-15:00)

  10 vakara nodarbības vecākiem (viena nodarbība nedēļā no plkst. 16.00 – 18.00)

  4 nodarbības ar bērnu pedagogiem

  individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

  Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.

  Nodarbības notiks:

  Kad?No 11.05.2021. – 13.07.2021.

  Kur? J.Raiņa Daugavpils 6.vsk “TOY spēļu centrā-bibliotēkā”, adrese: Komunālā ielā 2.

  Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi koordinatoram: Tatjanai Maņkovskai, Jūsu pašvaldībā e-pasts: tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv, t.nr. 27066595 līdz 2021.gada 1.aprīlim.

 • NODERĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM

  Informācija slimības palīdzības pabalsta saņēmējiem -Par_izzinam_vecakiem.docx

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 30.novembra ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

  VSAA piešķirs pabalstu par 14 kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.

  Slimības palīdzības pabalstu var saņemt divas reizes – laikposmā no šī gada 30.novembra līdz 31.decembrim un no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

  Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti.

  Pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ieskaitot, vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

  Pabalstu var saņemt atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, ja Covid–19 infekcijas saistīto apstākļu dēļ tā nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

  Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:

  • darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona nevar strādāt attālināti.

  Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

  • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai izglītības iestādes atrašanos karantīnā, kurā norādīts karantīnas vai attālināto mācību sākuma datums.

  Pilngadīga cilvēka ar invaliditāti atbalsta personai VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums. Un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

  No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. VSAA piešķirs slimības palīdzības pabalstu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmums par piešķirto pabalstu pabalsta saņēmējam netiks izsūtīts.

  Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja pabalsta pieprasītājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī tad, ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

  Slimības palīdzības pabalsts jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde, vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami.

  Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” un pievienojot aizpildītu veidlapu „Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai” vai rakstot iesniegumu brīvā formā. Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas. Iesniegumu kopā ar izziņām var arī nosūtīt pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai, vai atstāt klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

 • INFORMĀCIJA PAR KARANTĪNAS NOTEIKŠANU BĒRNIEM

  Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 13.oktobrī pieņēma lēmumu, ka no 14.oktobra, sejas maskas jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Tāpat ir stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā. Savukārt no 17.oktobra ir papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai.

  Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) epidemiologi informē, ka, ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, tad epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei.

  SPKC epidemiologi, veicot apstiprinātā Covid-19 infekcijas gadījumu, nosaka kontaktpersonu (personu, kuras bija pakļautas inficēšanās riskam) loku. Ja bērnam ir bijis ciešs kontakts ar kādu no personām, kam apstiprināta saslimšana ar Covid-19, tad bērns tiek uzskatīts par kontaktpersonu.

  Izglītības iestāde informē vecākus par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē. Ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, tad vecāku pienākums ir nodrošināt bērnam pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus. Turpmāko kontaktpersonas primāro medicīnisko, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē ģimenes ārsts, kurš informāciju par kontaktpersonu telefoniski saņem no SPKC. Pēc tam vecākiem telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, jāpilda viņa norādījumus un jāseko bērna veselības stāvoklim.

  Kontaktpersonai jāatrodas mājās, ģimenes ārsta uzraudzībā 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt, veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. Nepieciešamības gadījumā ģimenes ārsts uz karantīnas laiku var izsniegt slimības lapu.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55.punktu mājas karantīnas laikā bērnam kā kontaktpersonai nepieciešams:

  • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, un kopā ar vecākiem būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

  • nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

  • ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

  • mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

  Kontaktpersona var atgriezties izglītības iestādē tikai ar ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecina, ka bērns ir vesels.

  Pārējie ģimenes locekļiem karantīna nav jāievēro, viņi var turpināt apmeklēt darbu, skolu vai citu izglītības iestādi, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

  Ieteikumi vecākiem karantīnas laikā

  • sekot savam un bērna veselības stāvoklim, mērīt bērniem ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā (no rīta un vakarā) un sekot, vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana ), kā arī garšas un ožas traucējumi vai zudums, stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja;

  • skaidrot bērnam, ka klepojot un šķaudot jānosedz muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;

  • bieži un rūpīgi (vismaz 20–40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm (pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml.) vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;

  • lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus;

  • visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi mazgāt rokas, ievērot elpošanas higiēna, izmantot sejas maskas;

  • veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus;

  • regulāri vēdināt telpas.

  Informācija par karantīnas noteikšanu bērniem (krievu valoda)

 • MIĶEĻI

  29. septembrī – mūsdienās ir Miķeļdiena. Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži svinami, kad labība jau novākta un lauki apstrādāti. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

  Miķelīt, tēva brāli,

  Meties sila maliņā:

  Ja neauga rudzi, mieži,

  Auga laba skalu malka.

  Miķeļdienas svīnēšana ir nemainīga tradīcija mūsu iestādē. Bērni un skolotājas svīnēja šo pasakumu ārā, kurā dejoja, dziedāja dziesmas, spēlēja kustību rotaļas. Katrā grupā tika rikota “Maizes izstāde”. Vecāki un bērni ar prieku piedālījas izstādē un atnesa daudz dažādas maizes un miltu izstrādājumus (bija gan pašceptas, gan pirktas). Svētku beigās bērni cienājās ar izstādes bagātībam.

 • Sanāciet Jāņa bērni, Te būs laba līgošana!

  Līgo svētki ir laiks, kad lasām Jāņu zāles, pinam vainagus maziem un lieliem, pušķojam māju un gatavojamies svētkiem, arī pii “Pasaciņa” 2020.gada 19. jūnijā šos svētkus ieskandināja.

  Kopīgiem spēkiem tika izrotāta bērnudārza teritorija. Vecāki sagādāja bērniem vainadziņus. Bērni dziedāja dziesmas, dejoja, lēca pāri ugunskuram, svētku beigās visi bērni cienājās ar tradicionālu Jāņu ēdienu - sieru un maizi.

  Vēlam visiem līksmus un priecīgus Līgo svētkus!

Piekļūstamības paziņojumsCopyright© 2012 Daugavpils pilsētas 18. pirmskolas izglītības iestāde.
All rights reserved. Izstrādāts Latinsoft, izmantojot Orchard.